👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله بازاریابی برای مصرف کنندگان اقلیت های قومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله بازاریابی برای مصرف کنندگان اقلیت های قومی

ترجمه مقاله بازاریابی برای مصرف کنندگان اقلیت های قومی

ترجمه مقاله بازاریابی برای مصرف کنندگان اقلیت های قومی

بازاریابی برای مصرف کنندگان اقلیت های قومی:

یک مرور تاریخی (1932-1997)

چکیده:

این مطالعه فراهم کننده ی یک بررسی تاریخی از پژوهش برروی مصرف کنندگان از اقلیت های قومی بوده و مسائل مرتبط با بازار یابی را از بیش از 200 مقاله و کتاب تاریخی از ساال 1932 تا سال 1997 را در بر میگیرد . تحلیل کمی از داده ها در چند گروه تاریخی نشان می دهد که فعالیت های پژوهش در زمینه های مختلف وجود داشته ودر نتیجه نمای کلی از تاریخ و توسعه های اخیر در این منطقه را دارد . محتوای تجزیه و تحلیل شامل شناسایی موضوعات تحقیقاتی کلیدی وگزاره های نظری ویافته های تجربی است. این بررسی جهت تحقیقات آینده بوده وپیش نهادهای خود را برای بازاریابان ومحققان فراهم میکند.

مقدمه:

با توجه به اهمیت روز افزون مصرف کنندگان اقلیت های قومی در ایالت متحده ،علاقه ای روبه رشد در بازاریابان قومی در سالهای اخیر دیده می شود . اقلیت های مصرف کننده،از جمله آمریکایی های آفریقایی تبار وامریکایی های آسیایی و اسپانیایی تبارها هستند که 25%از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند و انتظار می رود که تا سال 2050به 20% برسد.(مک برموت 1994) قدرت خرید در سه گروه از ترتیب ارائه شده است که یک رشد بالای تریلیون دلاری را نشان می دهد (استوارت 1998). افزایش خود آگاهی قومی به وجود امده برای فرصت های بازار جذاب است . حد اقل نیمی از شرکتها براساس برنامه بازاریابی قومی بنا شده اند (بریل 1994) در همین حال ،تعداد فزاینده ای از پژوهش گران عوامل موثر برمصرف را مورد بررسی قرار دادند که مرتبط با رفتارهای قومی بوده است.بااین حال آشکار است که عدم وجود بررسی های تحقیقاتی در مصرف کنندگان قومی در نشریات مرتبطبا بازاریابی وجود دارد.

با این حال آشکار است که عدم وجود بررسیهای تحقیقاتی در مصرف کنندگان قومی در نشریات مرتبط  با بازار یابی عمده است که در طول یک مدت زمان دوسال بر اساس جست وجو از یک پایگاه داده ی کامپیوتری بوده است مقاله ی اسمیت بر اساس 12 مقاله از مجلات ،کنفرانس ها و رساله دکتری از سال 1970 بوده است آنها یک دوره ی بسیار کوتاه از زمان تحت پوشش قرار داده و تعداد محدودی از آنها را که در کنفرانس ها ارائه شده،  بررسی نموده است به دنبال اقلیت های عمومی که بخشی از اقتصاد ما درآن رشد می کند ،بازاریابان به دنبال راهی موثر برای رسیدن به این مصرف کنندگان هستند. بنابراین ،یک مطالعه ی جامع تر ،فراهم کننده ی این تحقیقات است که تا به امروز از این پژوهش از مصرف کنندگان قومی بدست آمده است وکمک به درک این موضوع می کند و توسعه در این منطقه را به دنبال دارد که نیاز به مطالعات بیشتری می باشد . علاقه ای فوق العاده در مصرف کنندگان قومی اخیرا به عنوان یک پدیده بوده است. فقدان بررسی متناوب برای درک منسجم پیشرفت در این زمینه می باشد ،بااین حال بررسی های تحقیقات گزینه های مهم در جهت درک بهتر از مصرف کنندگان قومی بود ویک کاتالیزور لازم برای توسعه ی بیشتر در این قسمت از بازاریابی می باشد بنابراین ،این مطالعه تلاش میکند که این موضوع را توسعه دهد که از جمله انتقال تاریخی وفعالیت های اخیر را به دنبال دارد و تحلیل محتوا، شناسایی مفاهیم ،مسائل و نظریه ها مد نظر است . این مطالعه مورد بحث ،به صورت عمده در رابطه با موضوعات و گزاره ها و نتیجه گیری از مطالعات در زمینه های مختلف موضوعی را دارد تاریخ و زمان ،بررسی پیامد های بازاریابان ،محققان لازم بوده و جهت تحقیقات آینده پیشنهاد می شود .

روش پژوهش

این مطالعه متمرکز بر تجزیه و تحلیل تحقیقات در مطالعات دانشگاهی اقلیت های قومی بود که در نشریات بازاریابی ارائه شده است.جستجو محدود به مطالعاتی است که گروه های قومی از نظر نژاد،ملیت ،زبان و مذهب در مصرف کنندگان با فرهنگ های دیگر متفاوت بوده و چگونگی این ویژگیهای قومی بررفتار مصرف کنندگان بررسی می شود و توابع تعامل بازاریابی ارائه می شود .بازاریابی قومی به طور عمده، اشاره به تلاش بازاریابان برای رسیدن به یک گروه از مصرف کنندگان دارد، که احتمالا با توجه به ویژگی های قومی منحصر به فرد می باشد این تحقیق تمرکز برمطالعات گروه های بزرگ اقلیت های نژادی را در ایالات آمریکا مانند آمریکایی های آفریقایی تبار ،اسپانیایی های،آسیایی ها و بومیان آمریکا را دارند که از جمله ی این مطالعات در گروه های دیگر قومی نیز مقایسه شده است. جستجو برای این متون مرتبط ، شامل چند پایگاه داده ی عمده از انتشارات بازاریابی است . پایگاه های بزرگ استفاده شده در این مطالعه شامل سایت اطلاع رسانی جهانیویلسون میباشد .خط مشی برای گنجاندن مجلات دیگر از یک پایگاه دیگر متفاوت تا حد زیادی بستگی به دامنه و تاکید پایگاه دارد.سایت اطلاع رسانی جهانی شامل 1531 مجله علمی در علوم اجتماعی و انسانی است. در حالیکه سایت ابزکوست بیش از 1200 مجله ی دانشگاهی را دارد . در هر پایگاه گنجاندن یک مجله، بسته به سال انتشار داشته و فرمت دیجیتال آن در دسترس می باشد . برخی از مجلات مانند مجله ی بازاریابی و مجله ی خرده فروش ،تاریخ اولین چاپ در سال 1971 در ABI می باشد . آنها 200 مجله را تحت پوشش قرار می دهند، که به معنای واقعی کلمه ده ها هزار مقاله ی چاپ شده را شامل می شود، کلمات کلیدی برای جست و جو در پایگاه داده شده عبارتند از فرهنگ ،خرده فرهنگ،چند فرهنگی ،نژاد ،اقلیت ،قومیتو مصرف نگرش و در امد. در قسمت دوم کلمات کلیدی آفریقایی های آمریکایی تبار ،سیاه پوستان ،اسپانیایی ها ،کوبایی ها ،مکزیکی ها ،پورتوروگویی ها ،آسیایی ها می باشد.و قسمت سوم کلمات کلیدی برای جستجو شامل بازاریابی ،تبلیغات ،قیمت گزاری و توزیع و خرده فروشی است . جست وجو همچنین در منابع کتاب خانه ای از نسخه ی سخت افزار افزایش یافته است که شامل میکرو فیلم ها ،شاخص سالانه ی مجلات در بخش مرجع این نشریات می باشد . کتاب ها ،نویسندگان و یا ویرایش ها نیز شامل این تحقیق می باشد. مقالات چاپ شده در کنفرانس های بازاریابی در هر زمان در دسترس می باشدکه برای این جست وجو مورد نظر این است و این را ثابت می کند که هیچ مشکلی در کتابخانه با مجموعه ای از همه ی کنفرانس ها وجود ندارد 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری مدل پذیرش فناوری، آمادگی الکترونیکی و مدیریت فناوری در سازمان تحقیق سرو مكانیسم ادبیات و مبانی نظری سیستم ارزشیابی عملكرد كاركنان طرح احداث شرکت ماکارونی مقاله درباره سلول های بنیادی