👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001)

پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001)

پرسشنامه اتیسم ¬بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران (2001)

پرسشنامه اتیسم ­بهر بزرگسال- نسخه پارسی بارون کوهن و همکاران 2001

Adult AQ-P (16+ years)

 

The Autism-Spectrum Quotient- Persian Version, 2009

Adult AQ-P (16+ years)

مقیاس اتیسم­ بهر بزرگسال- نسخه پارسی، برای استفاده پژوهشی

برگردان به پارسی:

 حمید رضا پوراعتماد[1]، مریم ضیایی[2] و آناهیتا گنجوی[3]، 1388

[1] Pouretemad, H.R.

[2] Ziaei, M.

[3] Ganjavi, A.  

منبع

نجاتی صفا، علی اکبر، کاظمی، محمد رضا، علاقبندراد، جواد، ویژگیهای اوتیستیک در جمعیت بزرگسال: شواهدی برای فرضیه پیوستار اوتیسم. تازههای علوم شناختی، سال 5، شمارۀ 3.

Baron-Cohen, S., Wheelwright, S., Skinner, R., Martin, J., & Clubley, E. (2001). The Autism Spectrum Quotient (AQ): Evidence from Asperger Syndrome/high functioning autism, males and females, scientists and mathematicians. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 5-17.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری مقاله استصحاب مقاله حقایق در مورد گسب پایان نامه حق و صدق حسابداری مدیریت چیست