👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

دانلود پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

فهرست مطالب

 

فصل اول

 - روش انجام تحقیق

 - پیش فرض

 - جامعه آماری دقیق

 - نمونه ی دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

 - مقدمه

 - هدف کل تحقیق

 - فرضیه

 - روش آماری تحقیق

 - تعریف واژه ها

   الف - افسردگی چیست؟

   ب  - تعریف ورزش

مقدمه

موضوع تحقیق

هدف کلی و آرمانی تحقیق

فرضیه

فایده تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

جامعه آماری تحقیق

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

متغیرهای پژوهش

روش جمع آوری داده ها

 

فصل دوم - مبانی نظری

 - تعریف افسردگی

 - علائم افسردگی

 - نشانه افسردگی

 - طبقه بندی افسردگی

 - دوره افسردگی

 

فصل سوم

 - جامعه تحقیق

 - نمونه برداری

 - نمودار شماره 1

 - نمودار شماره 2

 - نمودار شماره 3

 - نمودار شماره 4

 - ابزار تحقیق

 - نمودار شماره 5

 - نمودار شماره 6

 - دستور اجرا

 - نحوه نمره گذاری

 - طرح آزمایشی

   الف - متغیر مستقل ( ورزشی )

   ب  - متغیر وابسته ( افسردگی )

 - شیوه اندازه گیری

 - کنترل ها

 - نمودار شماره 7

 - نمودار شماره 8

 

فصل چهارم

 - تجزیه و تحلیل

 - تحلیل نتایج

 - شیوه اندازه گیری

 - شیوه گروه بندی

 - جدول شماره 1

 - جدول شماره 2

 - محاسبه داده های آماری گروه اول ( ایکس 1 ) غیرورزشکاری

 - محاسبه داده های آماری گروه دوم ( ایکس 2 ) ورزشکار

 - جدول شماره 3

 - جدول شماره 4

 - تدوین یافته ها

 - آزمون و مقایسه دو گروه مستقل میانگین

 - جدول شماره 5

 - فرض صفر

 - فرض خلاف

 - نتیجه

 

فصل پنجم - نتیجه گیری و بحث

 - بحث و نتیجه گیری

 - خلاصه فصول

 - مشکلات و محدودیتها

 - پیشنهادات

 - منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصول مدیریت استراتژیک سازمان های ورزشی با استنباط از اسوات پاورپوینت ارگونومی کاربردی پاورپوینت عوامل حیاتی در مدیریت تکنولوژی مقاله ورق كاری و ورق های حرارتی پایان نامه ارزیابی رابطه بین نسبت های مرتبط با قیمت معاملاتی با بازده سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار