👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه ی پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه ی پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب

پایان نامه  بررسی رابطه ی پیشرفت تحصیلی و میزان اضطراب

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر

چکیده

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1- مقدمه

2- بیان مسئله

3- اهمیت- ضرورت مسئله

4- بیان هدف

5- بیان فرضیه

6-تعریف عملیاتی واژه ها

 

فصل دوم

مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق

-تاریخچه اضطراب

-تعاریف اضطراب

-اختلاف اضطراب

-ابعاد اضطراب

-درمان اضطراب

-منشا اضطراب

-عوامل موثر در اضطراب

-بررسی فیزیولوژیكی اضطراب

-سبب‌شناسی اضطراب

-علائم جسمانی و روانی اضطراب

-بیان عقاید و نظرات مربوط به موضوع

-پیشینه تحقیق

 

فصل سوم

روش اجرایی تحقیق

چگونگی اجرای پرسشنامه

ابزار تحقیق

جامعه نمونه

نمونه و روش نمونه‌گیری 

طرح تحقیق

1- متغییر مستقل(اضطراب)

2- متغییر وابسته(پیشرفت تحصیلی)

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل 

1. تجزیه و تحلیل اطلاعات

2. توصیف اطلاعات در ر ابطه با فرضیه‌های صورت‌بندی شده

 

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

1. بیان مساله ، روش اجرا و یافته‌ها به صورت خلاصه

2. نتیجه گیری

جدول شماره 1 : جدول داده های توصیفی

نمودار شماره 1 : جدول داده های توصیفی

نمودار شماره 2 : نمودار داده های توصیفی

جدول شماره 2 : جدول داده های توصیفی كل مقیاسهای فاصله ای در گریسون چند متغییری

جدول شماره 3 : جدول تنظیم شده كه در اینجا معنا دار بدست آمد

جدول شماره 4 : جدول تحلیل واریانس كه در اینجا مدل معنا داری بدست آمد

جدول شماره 4 : جدول بتا

جدول شماره 5 : جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و احساس گناه

جدول شماره 6 : جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و تنش ارگی

جدول شماره 7 : جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و نا ایمنی پارانوئید

جدول شماره 8: جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و نورزگرایی

فرضیه شماره 4: بین پیشرفت تحصیلی و نورزگرایی داری وجود دارد

جدول شماره 9: جدول همبستگی پیرسون بین پیشرفت تحصیلی و عدم انجام خود.

فرضیه شماره 1

فرضیه شماره 2

فرضیه شماره 3

فرضیه شماره 4

فرضیه شماره 5

پیشنهادات

ضمائم و منابع

1. فهرست كلیه منابع مورد استفاده

2.ضمائم

 

پرسشنامه تست كتل

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاریخچه تجارت و مصرف مواد مخدر در ایران مبانی نظری و پیشینه پژوهش بورس اوراق بهادار مقاله حداقل دستمزد و روش های تعیین آن پایان نامه بررسی میزان مقالات ایرانیان در زمینه علوم دانلود قالب سایت جوملا 3