👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه رشنال رز سیستم انبار محصول

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه رشنال رز سیستم انبار محصول

دانلود پروژه رشنال رز سیستم انبار محصول و روند اجرای کار در سیستم انبار محصول و دفتر فروش مرکزی

هدف

هدف از این گزارش شناخت روند اجرای کار در سیستم انبار محصول و دفتر فروش مرکزی می باشد. در واقع در این مستند هدف اینست که پروسه یا روند اجرایی از زمانی که محصولی از قسمت تولید وارد انبار کارخانه می شود تا موقعی که کالا یا محصول به مشتری سفارش دهنده آن تحویل داده می شود را به صورت کامل به زبان UML مدل کنیم تا این سیستم به راحتی قابل فهم و درک برای کلیه افرادی که با این سیستم کار می کنند باشد. متدولوژی قابل استفاده نیز متدولوژی RUP می باشد که ما در این سند سعی خواهیم کرد فاز اول یعنی فاز شروع و فاز دوم یعنی فاز جزییات این متدولوژی را انجام دهیم.

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل

محدوده

محدوده سیستم انبار محصول عبارت است از تمامی فعالیت های مربوط به ورود کالا از سالن تولید به انبار ها ، صدور رسید قطعی در قبال دریافت کالا و ثبت نام مشتریان ، گرفتن سفارش از مشتریان داخلی و خارجی ، و همچنین کلیه عملیاتی که باید انجام بپذیرد تا سفارش مشتری توسط واحد فروش به انبار برسد و سرانجام توسط مسیولین انبار یک کالا از انبار خارج گردد و توسط رانندگان شرکت به دست مشتری آن برسد.

...

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎر کارخانه

ﺷﺮح ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی (Use case) زﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎر کارخانه

ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻻی ﺟﺪﯾﺪ در اﻧﺒﺎر

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻻ، (ﻣﻮﮐﺖ) ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﺑـﺮای اوﻟـﯿﻦ بار در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺒﻼ ﻧﺎم و ﺸﺨﺼﺎت آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ را ﺑـﺎ ذﮐـﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺒﺎر ﻣﺤﺼﻮل ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

👇محصولات تصادفی👇

مقاله سازمان تجاری نفت ها تحقیق كلیات گیاه شناسی پایان نامه بررسی رابطه میزان نگرش (پایبندی)مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان مدیریت تولید -مجموعه اول مقالات