👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه

پایان نامه بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه

 پایان نامه بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه 

چكیده

مقدمه و هدف: مطالعات نشان می دهد كه مداخلات تهاجمی یكی از عوامل موثر در شیوع عفونت های بیمارستانی است. عفونت تنفسی یكی از عفونت های اكتسابی جدی با شیوع 1/31 تا 6 / 32 گزارش شده است و رویه های پرستاری نقش بسیار عمده ای در ابتدا به این عفونت ها دارند، نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی توسط كاركنان پرستاری در مراكز ICU دانشگاه علوم پزشكی اردبیل هدف مطالعه حاضر بود.

مواد وروش ها :این مطالعه توصیفی مقطعی روی  54پرستار بخش مراقبت است كه با استفاده از چك لیست انجام شده است.چک لیست شامل 7 سوال در مورد مشخصات دموگرافیك و 19 سئوال در ارتباط با ساكشن لوله تراشه و اكسیژن تراپی بود كه پاسخ‌ها توسط مقیاس لیكرت بصورت (همیشه، اغلب، گاهی، بندرت، هرگز و موردی ندارد) سنجیده شد.حهت تعیین روایی ابزار از اعتبار محتوا و جهت تعیین اعتماد علمی ابزار از آزمون مجدد استفاده شد

( 95/0= بایایی)روش نمونه گیری بصورت سرشماری بود و همه 54نفر پرستار در بخش ICU مورد بررسی قرار گرفتند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن11 مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج :‌داده های پژوهش نشان داد كه 87% كاركنان پرستاری زن و 13% مرد بودند81/5 % 26سال ویاکمترسن داشتند،9/88 % دارای عملكرد خوب و  1/11 دارای عملکردضعیف ومتوسط بودند.

 ( 317/0 = SD  2/89 میانگین).

 نتیجه گیری : لذا با توجه به تاثیر رویه های پرستاری در شیوع عفونت های بیمارستانی  به نظر میرسد با وجود عملکرد مطلوب پرسنل بعضی از رویه های پرستاری در مراقبت از راه هوایی مصنوعی به طور مناسب انجام نمی شود که در این مورد نیاز به نظارت بیشتر وجود دارد.

كلمات كلیدی : پرستاری -ICU -راههای هوایی مصنوعی- مراقبت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

چكیده 

فصل اول: كلیات

مقدمه.................................................................................................................................1

تعریف واژه ها.....................................................................................................................5

اهداف و فرضیات ...............................................................................................................6

سئوالات پژوهش.................................................................................................................7

فصل دوم: بررسی متون مطالعات ایران و جهان..................................................................16

فصل سوم : مواد و روش ها...............................................................................................21

ملاحظات اخلاقی..............................................................................................................22

فصل چهارم : نتایج

نتایج.................................................................................................................................23

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................29

منابع.................................................................................................................................33

خلاصه انگلیسی..................................................................................................................37

 

 

چ

عنوان                                                     صفحه

جدول شماره (1) توزیع فراونی مطلق و درصدی پرسنل بر حسب مشخصات دموگرافیك............... ..........................26

جدول شماره (2) توزیع فراوانی مطلق و درصدی پرسنل .........................................27

 

 

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

تعریف واژه ها

اهداف

فرضیات

 فصل دوم

 

بررسی متون

مبانی نظری

مطالعات جهان

مطالعات ایران

 فصل سوم

 

نوع پژوهش

جمعیت مورد مطالعه

نمونه برداری وروش نمونه گیری

روش گرد آوری اطلاعات

ملاحظات اخلاقی

 فصل چهارم

 

نتایج

ارایه نتایج

جداول

نمودارها

 فصل پنجم

 

بحث ونتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادات

منابع

پیوستها

چكیده انگلیسی

 

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری کودهای شیمیایی، نانوکودها، نانوکود کلاته آهن مقاله ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری کارکنان ادارات دولتی شهرستان گنبد پروژه کارآفرینی شركت سیمان سازی مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات روش تحقیق، چرا؟، چگونه؟