👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی

تحقیق عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک بررسی موردی بانک کشاورزی

دراین مقاله پس از مروری بر ادبیات ریسک اعتباری به بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک کشاورزی با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک پرداخته، و از این طریق  برخی از ویژگیهای کیفی( نوع فعالیت، سابقه داشتن بدهی معوق،... ) و مالی (برخی از اقلام ترازنامه و...)  اثر گذار بر ریسک اعتباری دسته از مشتریان بانک را شناسایی می نماید.

فهرست:

1- مقدمه

2- مروری بر ادبیات موضوع

2-1- اعتبار سنجی

2-2 – امتیازدهی اعتباری

2-3-ضرورت امتیازدهی اعتباری مشتریان

2-4-موسسات  امتیازدهی/ رتبه بندی

2-5-معیار های مورد استفاده به منظور امتیازدهی اعتباری

2-6 - مدلهای امتیازدهی اعتباری

3- روش تحقیق

3-1- تعریف مدل

3-1- جامعه و نمونه آماری:

4-یافته های تحقیق

4-1- نتایج برآورد مدل

جدول1 :  ضرایب تابع لوجیت

4-2- بررسی کارایی و قدرت پیش گویی مدل با استفاده از داده های شاهد

جدول  2:  بررسی قدرت پیش گویی مدل با استفاده از دادهای شاهد درحدآستانه 5/0

جدول 3: بررسی قدرت پیش گویی مدل با استفاده از داده های شاهد در حدآستانه3/0

4-3- گروه بندی مشتریان از نظر ریسک اعتباری

جدول 4: گروه بندی مشتریان اعتباری

5- نتیجه گیری

منابع فارسی

منابع لاتین

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کنفرانس معمار معاصر فرشیدموسوی تحقیق موزه ملی ایران تحقیق تاریخچه و آداب نوروز طراحی و ساخت دستگاه برش لوله ها از 2000 mm تا 800mm سایز پایان نامه علوم تربیتی استقلال کودکان