👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه

چکیده

 

ارتباط بین پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین پزشک و پرستار در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنی ارتقای وضعیت بیمار است .ایجاد ارتباط صحیح به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه توصیف شده است. با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار ،این مطالعه برای تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای  بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه هردو  گروه انجام گردید .

 

روش مطالعه: روش تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که بصورت مقطی انجام شد  .نمونه پژوهش 110 نفرازپزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ستان اردبیل می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار بررسی ،پرسشنامه دوقسمتی برای پزشکان و پرستاران می باشد که هرکدام بصورت مجزا  تهیه شده بود . قسمت اول مربوط به متغیرهای فردی – اجتماعی، با 12 سوال مشخص شده بود . قسمت دوم مربوط به ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار با دو متغیر مشخص ارتباط و ادراک بود که تعداد سوال پرسشنامه پزشکان 22 سوال وپرسشنامه پرستاران با 25 سوال بود  . داده های جمع آوری شده  وارد نرم افزار  SPSS نسخه 17 شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی ،تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

 

یافته ها:در مجموع 110 نفر از پزشکان و پرستاران در این تحقیق شرکت نمودند. که47.3%ازپاسخ دهندگان پزشک، مرد و 52.7 % نیز پزشک زن بوده اند.همچنین جنس پاسخ دهندگان پرستار نیز 18.2 % از پاسخ دهندگان مرد و81.8% از آنها زن بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد، با افزایش میزان ارتباط پزشکان با پرستاران ،عملکرد پرستاران نیز بهبود می یابد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش میزان ارتباط پرستاران با پزشکان ،عملکرد پزشکان نیز افزایش می یابد .. همچنین هرچه تجربه کاری پزشکان و پرستاران  بیشتر شود میانگین موفقیت در عملکرد شان نیز افزایش می یابد.پس می توان گفت بین ارتباط پزشک و پرستار رابطه معنادری وجود دارد.

 

نتیجه گیری:بطور کلی می توان گفت، رابطه حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط و از دیدگاه پزشکان در سطح بسیار قوی قراردارد.. پس  بهبود ارتباط بین پزشک و پرستار می تواند نتایج بسیار مثبتی برای پزشکان و پرستاران و کیفیت مراقبت های آنان داشته باشد .

فهرست مطالب

 

                                                                                                                 صفحه

 

عنوان                                                                                                                                                                           

 

چکیده                                                                                                                                                     

 

فصل اول:معرفی پژوهش

 

بیان مسئله                                                                                                                            

 

اهمیت موضوع                                                                                                                                      

 

وجوه تمایز                                                                                                                         

 

اهداف پژوهش                                                                                                                   

 

سوالات پژوهش                                                                                                                  

 

فرضیات پژوهش                                                                                                                   

 

دامنه پژوهش                                                                                                                     

 

محدودیت پژوهش                                                                                                             

 

امکانات پژوهش                                                                                                                  

 

تعاریف واژه ها                                                                                                                  

 

فصل دوم:پیشینه پژوهش

 

مقدمه                                                                                                                                                   

 

تاریخچه  

 

تعریف ارتباطات

 

مفهوم ارتباطات

 

مراحل برقراری ارتباط

 

روشهای برقراری ارتباط

 

انواع مهارتهای ارتباطی

 

مهارتهای ارتباطی پایه

 

مفهوم ارتباط کلامی و غیر کلامی

 

انواع ارتباط کلامی

 

انواع  ارتباط غیر کلامی

 

اصول ارتباط بین فردی

 

موانع ارتباطی

 

روابط خود راتجزیه و تحلیل کنید

 

اهمیت گوش دادن در روابط بین فردی

 

شکلهای مختلف ارتباط گروهی

 

رازهای ارتباط موفق با دیگران

 

قاطعیت چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم

 

مراحل اعمال قاطعیت                                                                                                                                              

 

مروری بر مطالعات درونی                                                                                                            

 

مروری بر مطالعات بیرونی                                                                                                            

 

فصل سوم:روش و مراحل انجام پژوهش

 

مقدمه                                                                                                                                                

 

نوع پژوهش                                                                                                                                    

 

محیط پژوهش                                                                                                                                 

 

جامعه پژوهش                                                                                                                                 

 

حجم نمونه                                                                                                                                      

 

روش نمونه گیری                                                                                                                          

 

روش گردآوری                                                                                                                             

 

نمونه پژوهش و روش انتخاب                                                                                                      

 

روش گردآوری داده ها                                                                                                               

 

ابزار جمع آوری داده ها                                                                                                           

 

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشکان

 

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

 

شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار                                                

 

روش های آماری برای تحلیل داده ها                                                                                   

 

ملاحظات اخلاقی                                   

 

فصل چهارم:ارائه یافته ها و بحث و نتیجه گیری

 

مقدمه                                                                                                                                            

 

آمار توصیفی                                                                                                                                

 

آمار استنباطی                                                                                                                              

 

شواهد مربوط به روایی و پایایی پرسشنامه                                                                            

 

بررسی فرضیه های پژوهش                                                                                                      

 

بحث و نتیجه گیری                                                                                                                   

 

فصل پنجم:خلاصه نتایج

 

خلاصه نتایج حاصله                                                                                                                 

 

پیشنهادات پژوهشگر                                                                                                                   

 

پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی                                                                                        

 

پیوست ها

 

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستار

 

پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک

 

فهرست منابع

 

منابع فارسی                                                                                                                                

 

منابع انگلیسی                                                                                                                              

 

جداول

 

 

 

جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت پزشکان

 

 

 

جدول(4-2)توزیع فراوانی سن پزشکان

 

 

 

جدول(4-3) توزیع فراوانی تاهل پزشکان

 

 

 

جدول(4-4) توزیع فراوانی تحصیلات پزشکان

 

 

 

جدول(4-5) توزیع فراوانی وضعیت استخدام پزشکان

 

 

 

جدول (4-6)تعیین نرمال بودن داده های پزشکان

 

 

 

جدول (4-7) تعیین نرمال بودن داده های پرستاران

 

 

 

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه مربوط به عملکرد پزشکان

 

 

 

جدول(4-8) توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه  ارتباط حرفه ای پرستاران

 

جدول(4-10)ضریب همبستگی فرضیه 1

 

جدول(4-11) نتایج رگرسیون فرضیه 1

 

جدول(4-12) تعیین نتایج آزمون فرضیه 1

 

جدول(4-13) ضریب همبستگی فرضیه 1

 

جدول(4-14)نتایج رگرسیون فرضیه 2

 

 جدول(4-15) تعیین نتایج آزمون فرضیه 2

 

جدول(4-16) ضریب همبستگی فرضیه 2

 

جدول(4-17) نتایج رگرسیون فرضیه 3

 

جدول(4-18) تعیین نتایج آزمون فرضیه 3

 

جدول(4-37) مقایسه میانگین جنسیت در عملکرد پرستاران

 

جدول (4-38) تعیین نتایج مقایسه جنسیت در عملکرد حرفه ای پرستاران

 

جدول (4-45) مقایسه میانگین سن با عملکرد پزشکان

 

جدول (4-46) تاثیر میانگین سن روی عملکرد پرستاران

 

جدول (4-49) مقایسه میانگین تاهل در عملکرد پزشکان و پرستاران

 

 جدول( 4-50) تعیین نتایج تاهل در عملکرد پزشکان  و پرستاران

 

جدول (4-57) مقایسه میانگین عملکرد پرستاران و پزشکان از بعد تحصیلات

 

جدول (4-58) تعیین نتایج میزان تحصیلات در عملکرد پزشکان

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT) و مدلهای چند عاملی ریسک و بازده بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران دهستان زریبار و توسعه روستایی مقاله بررسی آمریكا و خیزش اسلامی مردم ایران آزمایشات درس مقاومت مصالح