👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشنهای تلویزیونی شهرداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشنهای تلویزیونی شهرداری

بررسی دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشنهای تلویزیونی شهرداری

بررسی دیدگاه مخاطبان پیرامون تاثیر انیمیشنهای تلویزیونی شهرداری

چکیده

  پژوهش حاضر به منظور « بررسی تأثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان» با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در جامعه آماری شهر تهران که تعداد 600 نفر به طور اتفاقی از جامعه آماری انتخاب شده است، انجام گرفته است. بدین منظور از چهارمنطقه شهرتهران(4، 8، 6، 21) تعداد 150 نفر گزینش شده است. هدف پژوهش با توجه به فرضیه های تحقیق، بررسی رابطه بین متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوی شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات با نحوه آموزش مردم می باشد و با استفاده از روش آماری خی 2 و سنجش شدت رابطه از V  کرامر، نتایج زیر حاصل شده است.

خی 2 محاسبه شده (16/8)برای متغیر سن، (11/33)برای متغیر تحصیلات،(33/84)برای متغیر جنس،(82/40) برای متغیر نوع گفتگوها (50/41) برای متغیر محتوی تبلیغات، در سطح  05/0 معنادار است و با اطمینان 95% می توان گفت که بین سن ، جنس، تحصیلات، نوع گفتگوهای شخصیت انیمیشن و محتوی تبلیغات و آموزش مردم رابطه معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها: انیمیشن،شهرداری، مخاطب

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                          صفحه

 

چکیده......................................................................................................

فصل اول-کلیات

مقدمه...................................................................................................... 2

بیان مسئله................................................................................................. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................................... 5

اهداف تحقیق............................................................................................. 6

فرضیه های تحقیق....................................................................................... 6

سؤالات تحقیق............................................................................................ 7

متغیرهای پژوهش........................................................................................ 7

مفاهیم و اصطلاحات .................................................................................... 7

فصل دوم- پیشینه تحقیق

مقدمه..................................................................................................... 10

بخش اول-انیمیشن در جهان........................................................................... 12

تاریخچه انیمیشن........................................................................................ 15

انیمیشن كامل............................................................................................ 19

تاریخچه انیمیشن چك واسلواكیا...................................................................... 20

تاریخچه انیمیشن در استونیا............................................................................ 21

تاریخچه انیمیشن در فرانسه............................................................................ 21

تاریخچه انیمیشن ایتالیا................................................................................. 22

انیمیشن در ایالات متحده آمریكا....................................................................... 22

انیمیشن درتلویزیون ایران.............................................................................. 25

اولین تیزر انیمیشن در تلویزیون....................................................................... 26

کم شدن تأثیر تبلیغات................................................................................... 28

تعریف انیمیشن.......................................................................................... 32

ویژگی های کلی انیمیشن ............................................................................. 33

قالب های مختلف ساخت فیلم انیمیشن.............................................................. 33

انیمیشن روی طلق...................................................................................... 34

 انیمیشن روی کاغذ .................................................................................... 34

انیمیشن بدون دوربین................................................................................... 34

کات لوت................................................................................................ 35

انیمیشن سه بعدی....................................................................................... 35

انیمیشن با عکس........................................................................................ 36

 پیکسیلین................................................................................................ 36

پین اسکرین.............................................................................................. 36

انیمیشن زیر دوربین..................................................................................... 37

روتوسکپی............................................................................................... 37

داینامیشن ................................................................................................ 37

دیاگرام انیمیشن......................................................................................... 38

مراحل ساخت فیلم انیمیشن............................................................................ 38

مخاطبان.................................................................................................. 44

ماهیت مخاطب.......................................................................................... 46

الگوی تاثیرات مستقیم و مخاطب منفعل.............................................................. 46

الگوی تاثیرات محدود و مخاطب فعال............................................................... 48

رفتار...................................................................................................... 57

تأثیر برنامه های تلویزیونی بر اذهان................................................................... 58

الگوی انتشار از طریق وسایل ارتباط جمعی.......................................................... 59

طبقه بندی مخاطبان...................................................................................... 60

نخستین پذیرندگان معتبر............................................................................... 61

اکثریت زود پذیر- دوراندیش.......................................................................... 61

اکثریت کندپذیر-شکاک................................................................................. 61

دیرپذیران سنتی.......................................................................................... 61

جاذبه های تکنیک یک برنامه تلویزیونی.............................................................. 62

ویژگی های ارتباط نوین................................................................................ 65

موضوع برنامه............................................................................................ 66

هدف برنامه............................................................................................... 66

قالب برنامه............................................................................................... 67

وسایل ارتباط جمعی.................................................................................... 67

کودک و وسایل ارتباط جمعی ......................................................................... 69

آموزش غیر تجریدی ................................................................................... 69

آموزش سه بعدی........................................................................................ 70

دلایل تماشای تلویزیون................................................................................. 71

تأثیر محتوی برنامه بر مخاطبان ........................................................................ 72

قدرت اثربخشی تلویزیون بر كودكان.................................................................. 73

تأثیر تلویزیون برکودکان................................................................................. 75

اثرات مثبت و منفی تلویزیون........................................................................... 75

خیال و واقعیت ......................................................................................... 76

نیازها و علایق بیننده..................................................................................... 78

ضرورت توجه به تولید برنامه انیمیشن................................................................ 78

طرح و ایده فیلمنامه .................................................................................... 79

ساختار گرافیکی و بصری............................................................................... 81

کیفیت فنی و اجرایی.................................................................................... 82

تدوین و صداگذاری..................................................................................... 84

چهارچوب نظری........................................................................................ 85

نظریه شناخت اجتماعی................................................................................. 85

نظریه تأثیر................................................................................................ 86

نظریه پرورش............................................................................................ 86

نظریه پذیرش............................................................................................ 87

مدل ها و متغیرهای ارتباطی............................................................................ 87

بخش دوم- تاریخچه شهرداری تهران................................................................. 89

سیمای اولیه ی تهران.................................................................................... 91

هدف از تاسیس بلدیه .................................................................................. 94

انجمن بلدیه ............................................................................................. 95

نظامنامه ی بلدیه......................................................................................... 97

اولین بلدیه چی ......................................................................................... 99

تولد جدید بلدیه......................................................................................... 99

شهرداری ، بعد از جنگ جهانی دوم ................................................................. 103

شهردار گل دوست  ................................................................................... 104

شهرداران جنجالی ...................................................................................... 104

دوره ای جدید در مدیریت شهری ................................................................... 106

خدمات شهروندی...................................................................................... 109

جمع بندی............................................................................................... 109

تحقیقات انجام شده در داخل ایران................................................................... 110

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران................................................................ 111

فصل سوم-روش تحقیق

مقدمه.............................................................................................................................. 113

روش تحقیق............................................................................................ 113

جامعه آماری.................................................................................................................... 113

حجم نمونه...................................................................................................................... 114

روش نمونه گیری............................................................................................................. 115

ابزار گردآوری اطلاعات.................................................................................................... 115

روش اجرای آزمون.......................................................................................................... 115

روایی.............................................................................................................................. 115

روش تجزیه و تحلیل داده ها............................................................................................ 116

فصل چهارم- تحلیل داده ها

مقدمه..................................................................................................... 118

الف-آمار توصیفی...................................................................................... 119

ب- آمار استنباطی...................................................................................... 135

فصل پنجم-بحث ونتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری.......................................................................................................... 141

یافته ها............................................................................................................................ 141

پیشنهادات....................................................................................................................... 143

محدودیت ها................................................................................................................... 144

منابع............................................................................................................................... 145

 

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول 4-1: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی.......................... 119

جدول 4-2: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی..................................... 120

جدول 4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی......... 121

جدول 4-4: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی................... 122

جدول4-5:  توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تلویزیون................................................. 123

جدول6-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه به تماشای تبلیغات.................................................... 124

جدول7-4: توزیع فراوانی«میزان پخش برنامه های تبلیغاتی.................................................. 125

جدول8-4:  توزیع فراوانی«میزان علاقه به تبلیغات انیمیشن.................................................. 126

جدول 9-4: توزیع فراوانی«میزان گفتگوی شخصیت انیمیشن................................................ 127

جدول 10-4:  توزیع فراوانی«میزان لحن گفتگو................................................................... 128

جدول11-4: توزیع فراوانی«میزان علاقه کودکان به تبلیغات انیمیشن...................................... 129

جدول12-4: توزیع فراوانی«میزان تأثیر آموزش های شخصیت انیمیشن................................. 130

جدول13-4: توزیع فراوانی«میزان برتری تبلیغات انیمیشن به رئال......................................... 131

جدول14-4: توزیع فراوانی«میزان لحن طنز شخصیت انیمشن ............................................. 132

 جدول15-4: توزیع فراوانی«میزان موفقیت شهرداری در تبلیغات.......................................... 133

جدول16-4: توزیع فراوانی«میزان گسترش تبلیغات انیمیشن................................................. 134

جدول 17-4 : بررسی رابطه بین سن مخاطبان و تأثیر تبلیغات انیمیشن.................................. 135

جدول 18-4: بررسی رابطه بین متغیر تحصیلات و تأثیر تبلیغات انیمیشن.............................. 136

جدول19-4 : بررسی رابطه متغیر جنس و تأثیر تبلیغات انیمیشن........................................... 137

جدول20-4 : بررسی رابطه متغیر نوع گفتگو و تأثیر تبلیغات انیمیشن.................................... 138

جدول21-4 : بررسی رابطه متغیر محتوا و تأثیر تبلیغات انیمیشن........................................... 139

نمودار 4-1: توزیع فراوانی سن زنان پاسخگو در جامعه آماری مورد بررسی.......................... 119

نمودار 4-2: توزیع فراوانی سن مردان در جامعه‌ آماری مورد بررسی..................................... 120

نمودار 4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات زنان پاسخگو در جامعه‌آماری مورد بررسی......... 121

نمودار 4-4: توزیع فراوانی میزان تحصیلات مردان در جامعه آماری مورد بررسی................... 122

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اختلالات خلقی افسردگی بررسی تئوری شاهی آرمانی و تداوم آن در دورة اسلامی پاورپوینت پذیرش و خروج از بورس اوراق بهادار مقاله در مورد پروژه شبکه پروژه مالی شركت سابین خودرو