👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی گیاه شناسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی گیاه شناسی

پایان نامه بررسی گیاه شناسی در 87 صفحه ورد قابل ویرایش

پایان نامه بررسی گیاه شناسی در 87 صفحه ورد قابل ویرایش 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف... 1

فصل دوم: كلیات و مروری بر منابع

كلیات و مروری بر منابع.. 4

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) 5

آرتمیزیا 6

1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان.. 6

1-1-2- راسته آسترال. 6

2-1-2- تیره كاسنی.. 6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی.. 7

3-2-1-2 - اختصاصات دستگاه زایشی.. 7

3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) 8

4-1-2- طایفه بابونه. 8

5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا) 8

1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری 9

1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه. 9

2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا 10

2-1-5-1-2 - مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری.. 10

3-1-5-2- انتشار در جهان.. 11

4-1-5-1-2- انتشار در ایران.. 11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش... 12

6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی.. 12

7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش... 13

8-1-5-1-2- تركیبات مهم شیمیایی گیاه. 13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) 14

2-8-1-5-1-2 - مكانیسم اثر آرتمیزنین.. 15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه. 16

2-5-1-2 - كاربرد گیاه درمنه در طب سنتی.. 17

3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا 18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه. 19

2-3-5-1-2- اثر ضد میكروبی درمنه. 21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه. 21

4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه. 22

1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسكریابینی.. 25

2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا 25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ. 25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكریابینی.. 26

1-4-2-جنس نر. 26

2-4-2-جنس ماده. 26

3-4-2-محل زندگی.. 26

4-4-2-سیر تكاملی.. 26

5-4-2-تخم. 27

6-4-2-بیماریزایی.. 27

7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران.. 27

8-4-2 همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا 29

3-2 - لوامیزول.. 32

1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول. 32

2-3-2- موارد كاربرد. 33

3-3-2- فارماكوكینتیك.. 34

4-3-2-فارماكودینامیك.. 35

5-3-2-عوارض جانبی.. 35

6-3-2-مسمومیت دارویی.. 35

7-3-2-تداخل دارویی.. 36

8-3-2-احتیاطات لازم. 36

9- 3-2-میزان درمانی دارو. 36

فصل سوم: مواد و روش كار

مواد و روش كار 37

1-3 مواد مورد استفاده. 38

1-1-3 – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده : 38

2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده. 39

2-3- روش كار 39

1-2-3-تهیه عصاره. 39

1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده. 39

2-1-2-3- خشك كردن.. 39

3-1-2-3 آسیاب كردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری.. 40

4-1-2-3- تهیه عصاره‌ گیاهی.. 40

5-1-2-3-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف... 41

1-5-1-2-3- تهیه عصاره‌های آبی.. 41

2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی.. 41

3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی.. 41

4-5-2-3- تهیه لوامیزول. 41

2-2-3- تهیه انگلها 42

1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها 42

2-2-2-3- جدا سازی انگلها 42

3-2-3- انجام آزمایشات.. 42

فصل چهارم: نتایج

1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری.............................................. 42

2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا 50

4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا 51

5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری.. 52

6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا 52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث... 59

منابع فارسی.. 67

منابع لاتین.. 71

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول 1-4 : نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتونیا............................................... 53

جدول 2- 4 نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری................................................. 54

جدول 3-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری.................................................. 55

جدول 4-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا................................................ 56

جدول 5-4-نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری................................................. 57

جدول 6-4- نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولینا     

استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی و رشد شعور انسان است. چون امراض با پیدایش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاریخ طب و داروسازی حاوی تجربیات و اطلاعات ارزشمند گیاهی درمانی می‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زكریای رازی، ابونصر فارابی، ابو علی سینا و امثال ایشان كه سر آمد علوم شیمی، پزشكی و دارو سازی عصر خود بودند، به اندازه ای است كه هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه‌های مذكور استفاده می‌كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، از منابع طبیعی و بطور عمده از گیاهان به دست می‌آمد. در كشور ما سطح وسیعی از دشتها و مراتع پوشیده از گیاهانی است كه خواص مختلف دارویی دارند. گونه‌های مختلف گیاه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقایسه با بسیاری از گیاهان دیگر شاخص بوده و ارزشهای چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتی نیز در مناطق رویشی استپی، نیمه بیابانی و بیابانی حضور بارز داشته و نحقیقات نشان می‌دهد ماده سنتونین موجود در سرشاخه‌های آن دارای اثرات دارویی بوده و جهت دفع انگل بكار می‌رود.

با پیشرفت سریع علوم، از یكسو و مسایل اقتصادی از سوی دیگر، از مصرف گیاهان دارویی بصورت گذشته كاسته شد و داروهای شیمیایی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدند. تجربه چند دهه اخیر نشان داد كه داروهای شیمیایی با تمام كارآیی، اثرات نامطلوب بسیاری دارند و روشن شده است كه كمترین ماده خالصی وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و این آثار سوء هم از طریق درمان مستقیم اعمال می‌شود و هم از طریق نفوذ برخی از این داروها در خاك و جذبشان توسط گیاهان مورد استفاده انسانها و حیوانات، اعمال اثر می‌كنند و البته از جمله آنها، می‌توان لوامیزول را نام برد (41).

به همین دلیل، بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراكز تحقیقاتی و سازمان بهداشت جهانی، برنامه‌های وسیعی جهت استفاده از گیاهان دارویی تدارك دیده اند. این مراكز نقش گیاهان دارویی را در ارتباط با مواد مختلف در قرن 21 سرنوشت ساز تلقی نموده اند (41).

اما استفاده صحیح از گیاهان دارویی، مشروط به وجود اطلاعات دقیق و علمی است. مسئله مقاومتهای دارویی نیز هشداری جهت تجدیدنظراستفاده از داروهای شیمیایی تلقی می‌شود و البته داروهای ضد انگلی نیز از این امر مستثنی نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ایجاد شده است.

از طرفی عفونتهای انگلی، در حال حاضر، به عنوان بیماریهای مزمن فراوان و جدی مطرح هستند و آلودگیهای وسیع را در تمام نقاط دنیا و از جمله در ایران ایجاد می‌كنند.

مجموعه این عوامل ما را به سمت بررسی علمی و آزمایشگاهی اثر ضد انگلی، 2 گونه از گیاه درمنه كه البته به فراوانی در منطقه كرمان وجود دارند و ردپایی از اثر ضد انگلی آنها نیز در متون طبی قدیمی یافت می‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسكریابینی نیز، طبق تحقیقات انجام شده در منطقه كرمان شیوع زیادی دارد و همچنین این انگل مقاومت خوبی نیز در محیط آزمایشگاهی دارد(17 و 38). با توجه به این دلایل بر آن شدیم تا در پی بررسی اثر ضد انگلی گیاه درمنه بر روی انگل پارابرونما اسكریابینی باشیم.

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) [1] 

1-2- جایگاه گیاه در طبقه بندی گیاهی

سلسله [2]: گیاهان [3]

شاخه[4]: نهاندانگان [5]

رده[6]: دو لپه ای [7]

زیر رده[8]: گل ستاره ای [9]، پیوسته گلبرگان

راسته[10]: آفتابگردان [11]

خانواده[12]: گل مركبان [13]، (آفتابگردان)[14]، كامپوزیته[15]

زیرخانواده [16]: پرتو آساها [17](رادیه)

طایفه [18]: بابونه [19]

6-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكریابینی

دهان استوانه ای طویل با جداره ضخیم و دو لب جانبی كاذب است. هر یك از لبها 3 زایده دارند. انتهای قدامی كرم دارای سپرهای پوستی پشتی - شكمی و 6 طناب نعل اسب مانند است این جنس به وسیله پوشش كوتیكول بزرگ نواری در ناحیه سفالیك از سایر نماتودهای موجود در شیر دان متمایز می‌شود. انتهای نر پیچ خورده است و در سطح خلفی شكمی بال دمی كوچك وجود دارد. اسپیكول‌ها كاملا نامتشابه هستند. گو برناكولوم مثلثی شكل است.

هشت گونه آن از نشخوار كنندگان گزارش شده است(5 و 78).

1-6-2-جنس نر

نرها 18-15 میلی متر طول دارند. اسپیكول چپ به طول 710-600 میكرون واسپیكول راست به طول 310-290 میكرون می‌باشد (5).

2-6-2-جنس ماده

ماده‌ها به طول 36 میلیمتر هستند (5).

3-6-2-محل زندگی

در شیر دان شتر، گاو، گوسفند، بز و زرافه زندگی می‌كند (5).

4-6-2-سیر تكاملی

تخمهای كشیده با جدار نازك و حاوی نوزاد با مدفوع خارج می‌شوند. این تخمها توسط نوزاد مگس لیپروزیا تیتیلانس[20] كه در مدفوع شتر و سایر حیوانات زندگی می‌كند بلعیده می‌شود.نوزاد مرحله اول در بدن مگس از تخم خارج شده، و وارد هموسل می‌شود و در بافتها،كسیه‌دار می‌گردد و در عرض 32-28 روز نوزاد عفونت زا به وجود می‌آید. میزبان نهایی از راه دهان آلوده می‌شود و كرم بالغ حدود 19-15 ماه در شیر دادن شتر زندگی می‌كند(5).

5-6-2-تخم

پوسته تخم خیلی نازك است كه ممكن است توسط لاروی كه درونش است شكسته شود. این گونه تخم‌ها كه حاوی لارو هم هستند بطور كلی توسط حشرات با قدرت پرواز و از طریق مدفوع منتقل می‌شوند و مرحله عفونت زای آنها در بدن این حشرات تشكیل می‌شود (40).

6-6-2-بیماریزایی

در مورد بیماریزایی انگل اطلاعات منتشر شده ای وجود ندارد (5).

7-6-2-همه گیری شناسی انگل در ایران

در بررسی‌های انجام شده در ایران، یك درصد گوسفندان (اسلامی و نبوی، 1976) 8/0 درصد گوسفندان وحشی (اسلامی و همكاران، 1979) مبتلا به این نماتود بودند(5).

همچنین اسلامی و فیضی (1354) در بررسی كرم‌های دستگاه گوارش بز، برای اولین بار انگل پارابرونما اسكریابینی را از بز در ایران گزارش نمودند كه درصد این آلودگی 2/4 بوده‌است(4).

 

[

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل دوم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع انواع بازار و محیط بازاریابی مقاله راهكارهایی برای همكاری هوشمندان پاورپوینت بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم نقش زبان در ایجاد ارتباط بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و افسردگی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته روانشناسی بالینی