👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

پایان نامه بررسی روش های اندازه گیری قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار

پیشگفتار

قابلیت استفاده مجدد حیطه جدیدی در مهندسی نرم افزار نیست . در تمامی روش های ارائه شده در مهندسی نرم افزار نظیر شیگرایی، توسعه مبتنی بر مولفه ، سرویس گرایی و خط تولید، این مفهوم نهفته است و یکی از دلایل عمده پیدایش روش های ذکر شده است . اّما علیرغم اهمیت این مفهوم در مهندسی نرم افزار، توجه اندکی به اندازه گیری و کمی نمودن آن شده است . این موضوع در خط تولید که یکی از مدعیان پیاده - سازی این مفهوم است ، بیشتر به چشم میخورد. در حیطه خط تولید نرم افزار مدل های کیفی اندکی برای خصوصیات کیفی موجود است . بیشتر مدل های موجود گسترشی از مدل های مربوط به نرم افزارهای سنتی هستند. تعریف مدل کیفی که قابلیت استفاده مجدد را در خط تولید نرم افزار بدرستی نشان دهد، نیاز به بررسی دقیق مفاهیم موجود در خط تولید نرم افزار، خصوصیات کیفی و کشف روابط بین آن ها دارد. 

چکیده

خط تولید مفهومی است که از سال های پیشین مورد استفاده صنعت بوده است . از دلایل استفاده از خط تولید میتوان به کاهش هزینه ها و افزایش سرعت تحویل محصول به بازار نام برد. سازمان های توسعه دهنده نرم افزار نیز به دلیل مزایایی که خط تولید برای آن ها مهیا میکند، رویکرد خط تولید در توسعه نرم افزار را پیش گرفتند. اّما چیزی که در موفقیت خط تولید نقش مهمی را ایفا میکند، قابلیت استفاده مجدد داراییهای اصلی آن است . دارایی اصلی در خط تولید میتواند شامل هر مستند، مولفه یا کدی باشد که در روند توسعه نرم افزار در خط تولید، بدست میآید. داراییهای اصلی در خط تولید نرم افزار باید برای توسعه محصولات مختلف در خط تولید مناسب باشند تا قابلیت استفاده مجدد در آن خط تولید افزایش یابد. 

مقدمه

توسعه نرم افزار در سال های اخیر روند رو به رشدی داشته است . یکی از دلایل موجود، افزایش تقاضا برای نرم افزار و وابستگی سیستم های عملیاتی و حیاتی برای توسعه نرم افزار است . با نرخ بالای افزایش تقاضا و تنوع سلایق کاربران ، سازمان ها به فکر استفاده از خط تولید در توسعه نرم افزار افتادند. خط تولید همانطور که در صنعت به تولید محصولات هم خانواده در زمان و هزینه ی کم کمک میکند، در نرم افزار نیز میتواند نقش مشابهی را ایفا نماید. معیار مهم در موفقیت خط تولید، قابلیت استفاده مجدد داراییهای اصلی آن است . 

ساختار گزارش

این تحقیق شامل ٦ فصل است :

‹ فصل اول شامل چکیده ، معرفی مساله مورد بررسی و ساختار تحقیق است .

‹ در فصل دوم مفاهیم پایه مربوط به خط تولید مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

‹ در فصل سوم مدل خصوصیات و روش های ممکن برای توصیف و استخراج اطلاعات از آن ها را تشریح میشوند.

‹ در فصل چهارم خصوصیات کیفی را در مهندسی نرم افزار سنتی و خط تولید نرم افزار شرح خواهیم داد.

‹ فصل پنجم مروری بر مفهوم قابلیت استفاده مجدد در نرم افزارهای سنتی و خط تولید نرم افزار، خواهد بود.

‹ فصل ششم نیز شامل بررسی نقایص کارهای انجام شده و موضوعات جدید برای تحقیق خواهد بود. 

قسمتی از متن

یکی از تصمیماتی که معمار نرم افزار باید اتخاذ کند آن است که زمان پیوند١ یا تغییر مقدار خصوصیت را مشخص کند که این امر بر روی معماری نهایی اثرگذار است . به منظور پارامتریک نمودن معماری، خصوصیات

اختیاری و جایگزین بر اساس زمان پیوند به سه دسته تقسیم میشوند:

-  خصوصیات زمان کامپایل : این دسته منجر به بسته بندی مختلفی از نرم افزار میشوند و باید در زمان کامپایل پردازش شوند. به عنوان مثال خصوصیاتی که منجر به تولید کاربردهای مختلف از یک خانواده میشوند. به همین منظور و برای دلایل مربوط به کارآیی بهتر است که این دسته در زمان کامپایل پردازش شوند.

-  خصوصیات زمان بارگذاری: خصوصیاتی که در آغاز اجرا تعریف یا انتخاب میشوند اّما در طول اجرا ثابت میمانند. برای مثال میتوان به خصوصیات مربوط به محیط عملیاتی اشاره نمود. نرم افزار برای اینگونه خصوصیات تعمیم داده میشود و نمونه سازی با فراهم نمودن مقادیر آن ها در ابتدای هر بار اجرا انجام میگردد.

-  خصوصیات زمان اجرا: این دسته شامل خصوصیاتی هستند که به صورت خودکار یا تعاملی میتوانند در زمان اجرا تغییر کنند. نرم افزار menu-driven نمونه ای از پیاده سازی این دسته از خصوصیات است . 

فهرست

چکیده .................................................................................................................... ٩

١-١. مقدمه ............................................................................................................ ١١

١-٢. طرح مساله ...................................................................................................... ١١

١-٣. تعیین محدوده تحقیق ........................................................................................ ١٢

١-٤. ساختار گزارش ................................................................................................. ١٢

٢-١. مقدمه ............................................................................................................ ١٥

٢-٢. تاریخچه خط تولید ............................................................................................ ١٥

٢-٣. خط تولید نرم افزار ............................................................................................ ١٧

٢-٣-١. تعریف ..................................................................................................... ١٧

٢-٤. دلیل استفاده از خط تولید نرم افزار ...................................................................... ٢٠

٢-٥. نمونه هایی از کاربرد خط تولید ........................................................................... ٢٠

٢-٦. خلاصه ........................................................................................................... ٢٢

٣-١. مقدمه ............................................................................................................ ٢٤

٣-٢. مفاهیم اولیه .................................................................................................... ٢٤

٣-٣. مدل خصوصیات ................................................................................................ ٢٦

٣-٤. مراحل ایجاد مدل خصوصیات ................................................................................ ٣٠

٣-٥. اعتبارسنجی مدل .............................................................................................. ٣٠

٣-٧. کاربرد مدل خصوصیات ....................................................................................... ٣١

٣-٨. روش های تعریف و مدلسازی مدل خصوصیات ............................................................. ٣١

٣-٨-١. روش FODA ............................................................................................ ٣٢

 34 ................................................................................................... FORM.2-8-3

 36 ............................................................................................  FeatuRSEB.3-8-3

 37 ...................................................................................................   GPFT.5-8-3

 38 .....................................................................................................   EFD.6-8-3

 39 .........................................................................................  PLUSS (PFT).7-8-3

٣-٩. مدل کردن مدل خصوصیات همراه با نیازهای غیر وظیفه مندی ........................................ ٤٠

٣-٩-١. چارچوب NFR    ....................................................................................... ٤٠

٣-١٠. تحلیل مدل خصوصیات ..................................................................................... ٤٢

٣-١٠-١. فرمال ................................................................................................... ٤٣

٣-١٠-١-٤. مزایا .................................................................................................. ٤٨

٣-١٠-٢. استدلال خودکار روی درخت خصوصیات .......................................................... ٤٨

٣-١٠-٢-٢.مسئله ارضای محدودیت ........................................................................... ٥٠

٣-١٠-٢-٣. تعاریف مسئله ارضای محدودیت ................................................................. ٥٠

٣-١٠-٢-٤. نگاشت درخت خصوصیات و مسئله ارضای محدودیت ....................................... ٥٢

٣-١٠-٢-٥. استدلال خودکار مدل خصوصیات ............................................................... ٥٣

٣-١٠-٣. نتیجه گیری ............................................................................................. ٥٦

٤-١. خصوصیات کیفی .................................................................................................. ٥٩

٤-٢. مدل های کیفی ................................................................................................. ٦١

٤-٣. اهمیت خصوصیات کیفی در خط تولید  نرم افزار .......................................................... ٦٤

٤-٤. کیفیت نرم افزار در خط تولید نرم افزار....................................................................... ٦٦

٤-٥. مدل های کیفی برای خط تولید نرم افزار .................................................................... ٦٨

٤-٥-١. مقدمه ..................................................................................................... ٦٨

٤-٥-٢. خصوصیات مدل های کیفی خط تولید نرم افزار ..................................................... ٦٩

٤-٦. بررسی مدل های کیفی موجود ............................................................................ ٦٩

٥-١. مقدمه ............................................................................................................... ٨٤

٥-٢. قابلیت استفاده مجدد ......................................................................................... ٨٤

٥-٣. تاریخچه قابلیت استفاده مجدد ........................................................................... ٨٦

٥-٤. مشکلات موجود در قابلیت استفاده مجدد .............................................................. ٨٩

٥-٥. قابلیت استفاده مجدد در خط تولید نرم افزار............................................................ ٩٠

٥-٩. نتیجه گیری ................................................................................................... ١١١

٦-١. مقدمه .......................................................................................................... ١١٣

٦-٢. شناسایی نقایص کارهای انجام شده ....................................................................... ١١٤

٦-٢-١. موارد قابل بحث در ارائه روش ارزیابی (اندازه گیری ) خصوصیات کیفی نرم افزار در خط تولید

نرم افزار ................................................................................................................ ١١٤

٦-٣. موضوع جدید برای تحقیق .................................................................................. ١١٥

٦-٤. سوالات تحقیق ............................................................................................... ١١٦

٦-٥. مسیر تحقیق .................................................................................................. ١١٦

٦-٦. شکل خروجی مورد انتظار .................................................................................. ١١٧

٦-٧. شیوه ارزیابی نتایج تحقیق .................................................................................. ١١٧

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت فرآوری روغن زیتون پاورپوینت مدیریت سرمایه درگردش پاورپوینت معرفی جیمز استرلینگ (زبان انگلیسی) مقاله بررسی بورس اوراق بهادار طرح توجیهی ساخت شناور بابری فایبر گلاس