👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بازار و بازار یابی از لحاظ علمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بازار و بازار یابی از لحاظ علمی

مقاله بازار و بازار یابی از لحاظ علمی

مقاله بازار و بازار یابی از لحاظ علمی

بخشهایی از متن مقاله:

بازار از نظر علمی به معنی محـل تجمع عده ای از مصرف كنندگان است كه دارای نیازهای مشترك بوده و از وسیله مبادله یا پول مشتركی در دادوستدهای خود استفاده می كنند. در این فرایند مصرف كنندگان مایل به رفع نیازهای خود هستند. بدین ترتیب اگر عنصر نیاز مشترك یا تمایل به رفع نیاز وجود نداشته باشد، عملاً بازاری شكل نخواهد گرفت.

برای تشكیل هربازار باید چهار عامل زیر وجود داشته باشد:

1 - مصرف كننده یا تقاضاكننده

2 - نیاز یا احتیاج

3 - قدرت خرید

4 - عرضه كننده یا تولیدكننده

بازار به مفهوم رایج خود محل تلاقی عرضه و تقاضا است و باتوجه به پایه های اصلی تقاضا یعنی وجود نیاز، وجود قدرت خرید و بالاخره تمایل به اختصاص قسمتی از درآمد یا پول فرد برای تملك كالا، متوجه می شویم كه همان عناصر چهارگانه بازار در تعریف دوم نیز وجود دارد.

چنانچه در هر بازار میان عناصر چهارگانه ذكرشده ارتباط منطقی یا نظم در مبادله و دادوستد وجود داشته باشد اصطلاحاً می گویند بــــازار دارای نظم است یا تنظیم شده است.

...

در حاشیه مفاهیم و فرایند بازار

همواره میان مفهوم بازار به عنوان «نهاد» (INSTITIUTION) و به عنوان یك «نظام» (SYSTEM) آمیزشی به وجود می آید كه منجر به برداشتهای اشتباه آمیزی می شود. البته این آمیزش از آن روست كه این دو مفهوم، عملاً بستگی نزدیكی به یكدیگر دارند. فرآیندهای بازار تنها زمانی به نحو كامل و دلخــواه عمل می كنند كه این نهاد در یك اقتصاد بازاری مستقر باشد؛ چرا كه در یك اقتصاد بازاری، «نهادهای نابازاری» كمتری وجود دارد و بنابراین موانع كمتری برسرراه عملكرد آزاد مكانیزم بازار قرار دارد. همچنین، هرجا كه بازار بتواند نقش هماهنگ كننده خود را به خوبی بازی كند، آن جا یك نظام بازاری، مستقر است، گرچه انباشته از انواع «نهادهای نابازاری» باشد. باوجود این، باید میان «نقش نهادین بازار» و «اقتصاد بازار» تفاوت قائل شد.

اما منظور از «نهاد بازار» چیست؟ پاسخ مفصل به این پرسش مستلزم روشن كردن مفاهیم «شرایط، ساختارها و فرآیندهای بازار» است. بااین حال، شاید بتوان به طور قراردادی پذیرفت كه مجموع این سه مفهوم با همدیگر، نهاد بازار را تشكیل می دهند. بنابراین:

بازار به عنـــــوان فرایندها و مكانیزمهای تنظیم كننده دادوستد + بازار به عنوان مجموعه شرایط و ساختارهای دادوستد + بازار به عنوان مكان دادوستد = نهاد بازار

اما این مفهوم قراردادی عملاً چیزی را تعریف نمی كند و شاید با واردكردن واژه هایی مثل «دادوستد» ، «مكان»، «شرایط»، «ساختار»، «فرآیند» و «مكانیزم» بر ابهام موضوع افزوده باشیم. چرا كه هیچ كدام از این واژه ها نیز تعریف پذیرفته فراگیری ندارند. هركدام از این واژه ها، خود، نماینده مجموعه ای از واژگان هستند كه بر سر تعاریف آنها مشاجره وجود دارد: بازار كامل، بازار ناقص، بازار رقابتی، بازار انحصاری، بازار جهانی، عرضه بازار، تقاضای بازار و... آیا واژه «بازار» برای یك كالا، یك ناحیه، خریداران یا فروشندگان به كار می رود؟ یا برای همـــه آنها؟ اگر برای همه آنها به كار می رود، این واژه چه مفهوم گسترده ای باید داشته باشد كه این همه مفاهیم ناهمگن را در خود جای دهد!

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ماشینهای cnc صنایع چوب و کاغذ مبانی نظری افسردگی مقاله کیفیت زندگی زناشویی مقاله مشکلات جوانان درجامعه پایان نامه وب سایت فروش اینترنتی