accomplish

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی

مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی مقاله رفتار مربیان و انسجام گروهی پژوهش حاضر ضمن بررسی انسجام گروهی و رفتار مربیان، عوامل مؤثر بر این دو فاکتور تیمی را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد مربیان بیشتر از سبک رهبری آموزش و تمرین و کمتر از سبک رهبری آمرانه استفاده می¬کردند. ا

پرسشنامه رضایت مشتری

پرسشنامه رضایت مشتری دانلود پرسشنامه رضایت مشتری - مقیاس سنجش رضایتمندی مشتریان از شرکت مقیاس سنجش رضایتمندی مشتریان دارای 13 سوال است. این پرسشنامه در یک صفحه با فرمت ورد بوده و قابل ویرایش می باشد. این پرسشنامه جهت سنجش رضایت مشتریان شرکت، طراحی گردیده است پرسشنامه رضایت مشتری توضیح ارائه شد